หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ราชสีห์ ออกเสียง ''ลาดจ๊ะสีห์''
อักษรล้านนา
ราชสีห์
เทียบอักษรไทย
[ราชสีห์]
ความหมาย

น.ราชสีห์ - พญาสิงโต,สิงหราช,สีหราช เป็นสัตว์ในนิยายอยู่ในป่าหิมพานต์ รูปร่างองอาจน่าเกรงขาม ดุร้ายและมีกำลังมาก เป็นใหญ่แก่สัตว์ทั้งหลาย มีสัตว์ดุร้ายทั้งน้อยใหญ่จำนวนมากเข้าสวามิภักดิ์ เรามักพบมีความเกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับราชสีห์ ดังมีปรากฏในงานศิลปกรรมมากมายของศาสนสถาน เช่น วัดในภาคเหนือนิยมใช้ราชสีห์หรือสิงห์นั่งบนกำแพงประตูหน้าวัด ตลอดถึงนิทานชาดก อาทิ มหาเวสสันดรกัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ ๙ ขณะที่พระนางมัทรีกลับจากเข้าป่าหาผลไม้ มีราชสีห์สัตว์ผู้เป็นใหญ่รวมทั้งเสือโคร่งและเสือเหลืองมานอนกั้นขวางทาง เป็นเหตุให้พระนางเสียเวลากลับอาศรมจวนมืดค่ำ อีกซ้ำไม่พบชาลีกัณหาสองลูกรักว่าหายไปไหน พระนางสุดเศร้าโศกเสียใจ สะอื้นไห้สิ้นสติล้มลงกับพื้น; สิงห์ ก็ว่า

(ภาษาไทย) (English)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ราชสีห์ (ราชสีห์)