หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย้าว
อักษรล้านนา
ย้าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้าว]
ความหมาย

ก.ยินดี,พอใจ; ว.หมาด,จวนจะแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้าว (ย้าวฯ)