หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้ายเบา
อักษรล้านนา
ย้ายฯเบัาฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้ายเบา]
ความหมาย

ก.ถ่ายปัสสาวะ (เป็นคำสุภาพ) ทั่วไปว่า เยี่ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้ายเบา (ย้ายฯเบัาฯ)