หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้าย
อักษรล้านนา
ย้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้าย]
ความหมาย

ก๑.เปลี่ยนที่ เช่น ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่; ก๒.ขน หรือเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ย้ายรถ ย้ายเก้าอี้; ว.อาการที่ร่างกายบางส่วนเคลื่อนไหวไปมาตามจังหวะการเดิน เช่น ย้ายก้น ย้ายเอว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้าย (ย้ายฯ)