หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้า
อักษรล้านนา
ย้า
เทียบอักษรไทย
[ย้า]
ความหมาย

น.เรียกชันหรือยางไม้ที่ใช้จุดไฟ หรือใช้ทากันรั่วว่า ขี้ย้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้า (ย้า)