หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้อม
อักษรล้านนา
ย้อฯม
เทียบอักษรไทย
[ย้อม]
ความหมาย

ก๑.ชุบด้วยสี,อาบด้วยสี ; ก๒.ปลอมแปลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้อม (ย้อฯม)