หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้อน
อักษรล้านนา
ย้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ย้อน]
ความหมาย

สัน.เนื่องจาก,เป็นเพราะ,ก็เพราะ; เช่น มีย้อนหมั่น - รวยก็เพราะขยัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้อน (ย้อฯร)