หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้อง
อักษรล้านนา
ย้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ย้อง]
ความหมาย

ก.มัดโยงไว้ เช่น มัดย้องงัว - ผูกวัวโยงไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้อง (ย้อฯง)