หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย้วย
อักษรล้านนา
ย้วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้วย]
ความหมาย

ก.เฉียง,เบี่ยง,เลี่ยง,ไม่ตรงจากแนวปกติ; จ๊วย,โจ๊ย,ซ้วย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้วย (ย้วฯยฯ)