หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย้นเข้าไป
อักษรล้านนา
ยันฯเขั้าไพ
เทียบอักษรไทย
[ย้นเข้าไพ]
ความหมาย

ก.ดันเข้าไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้นเข้าไป (ยันฯเขั้าไพ)