หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย้น
อักษรล้านนา
ยันฯ
เทียบอักษรไทย
[ย้น]
ความหมาย

ก.ดันเข้า,ยัดเข้า,อัดเข้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย้น (ยันฯ)