หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่ำฮอยตี๋น
อักษรล้านนา
ยารอฯยฯตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่ำรอยตีน]
ความหมาย

สำ.เหยียบรอยเท้า - กระทำตาม หรือเลียนแบบบรรพบุรุษ หรือครูบาอาจารย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำฮอยตี๋น (ยารอฯยฯตีนฯ)