หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่ำหวิ๋ด
อักษรล้านนา
ยาหิวฯด
เทียบอักษรไทย
[ย่ำหวิด]
ความหมาย

ก.เหยียบหรือก้าวพลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำหวิ๋ด (ยาหิวฯด)