หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่ำฟากหวิ๋ดต๋ง
อักษรล้านนา
ยาฝากฯหิวฯดต฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่ำฟากหวิดตง]
ความหมาย

สำ.ไม่พอกินพอใช้,ไม่มีที่พึ่ง,ไม่ประสบความสำเร็จในการงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ำฟากหวิ๋ดต๋ง (ยาฝากฯหิวฯดต฿งฯ)