หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่าวๆ
อักษรล้านนา
ย่าวฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ย่าวๆ]
ความหมาย

ดู...ย่ายๆ

ออกเสียงล้านนา
ย่ายๆ
อักษรล้านนา
ย่ายฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ย่ายๆ]
ความหมาย

ว.กระจัดกระจาย,แตกออกจากกัน อย่างผึ้งแตกรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่าวๆ (ย่าวฯๆ)