หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่ายๆ
อักษรล้านนา
ย่ายฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ย่ายๆ]
ความหมาย

ว.กระจัดกระจาย,แตกออกจากกัน อย่างผึ้งแตกรัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ายๆ (ย่ายฯๆ)