หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่าจ๋ก
อักษรล้านนา
ย่าจ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่าจก]
ความหมาย

น.ยาจก - คนขอทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่าจ๋ก (ย่าจ฿กฯ)