หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่างเวย
อักษรล้านนา
ย่างฯเวิยฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่างเวิย]
ความหมาย

ก.เดินเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างเวย (ย่างฯเวิยฯ)