หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่างเนียนแน็ก
อักษรล้านนา
ย่างฯนยฯรแนักฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่างเนียนแน็ก]
ความหมาย

ก.เดินอย่างรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างเนียนแน็ก (ย่างฯนยฯรแนักฯ)