หน้าหลัก
ย่างเนียนแน็ก
ย่างฯนยฯรแนักฯ
[ย่างเนียนแน็ก]

ก.เดินอย่างรวดเร็ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างเนียนแน็ก (ย่างฯนยฯรแนักฯ)