หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่างสามขุม
อักษรล้านนา
ย่างฯสามฯชุม
เทียบอักษรไทย
[ย่างสามขุม]
ความหมาย

ก.เดินย่องๆ แต่องอาจแบบเสือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างสามขุม (ย่างฯสามฯชุม)