หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่างย้าย
อักษรล้านนา
ย่างฯย้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่างย้าย]
ความหมาย

ก.เดิน,ก้าวเดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างย้าย (ย่างฯย้ายฯ)