หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่างซ่ำ
อักษรล้านนา
ย่างฯซํา
เทียบอักษรไทย
[ย่างซ่ำ]
ความหมาย

ก.เดินซอยเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่างซ่ำ (ย่างฯซํา)