หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่าง
อักษรล้านนา
ย่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่าง]
ความหมาย

ก.เดิน,ยกเท้าก้าวไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่าง (ย่างฯ)