หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่า
อักษรล้านนา
ย่า
เทียบอักษรไทย
[ย่า]
ความหมาย

น.บรรพบุรุษที่เป็นแม่ของแม่คู่กับปู่, คำนำหน้าชื่อสตรีสูงอายุในเชิงไม่ให้เกียรติ,ต้นเค้าหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่า (ย่า)