หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่อม
อักษรล้านนา
ย่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ย่อม]
ความหมาย

ว๑.มีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าปกติ,น้อยกว่าปกติ เช่น เข้าสาร ๒ ลิตรย่อม - ข้าวสารมีปริมาณน้อยกว่า๒ ลิตร ว๒.เบา,ลดลง,หย่อน (ใช้กับราคา) เช่น ย่อมหื้อ ๕ บาท - ลดราคาให้ ๕ บาท; ป้อมrjอ,[พ่อม] ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่อม (ย่อฯม)