หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่งๆ
อักษรล้านนา
ย฿งฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ย่งๆ]
ความหมาย

ก.อาการที่สิ่งของขนาดใหญ่ลอยขึ้น; โย่งๆ ก็ว่า เช่น โกมไฟลอยขึ้นย่งๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่งๆ (ย฿งฯๆ)