หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ย่งซัด
อักษรล้านนา
ย฿งฯซัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่งซัด]
ความหมาย

ก.ยกขึ้นแล้วทิ้งไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่งซัด (ย฿งฯซัดฯ)