หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย่ง
อักษรล้านนา
ย฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ย่ง]
ความหมาย

ก.ยก,ยกขึ้น (โดยมากใช้กับสิ่งของขนาดเล็กที่ยกคนเดียวได้)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย่ง (ย฿งฯ)