หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ย็อกแย็ก
อักษรล้านนา
ยัอฯกแยักฯ
เทียบอักษรไทย
[ย็อกแย็ก]
ความหมาย

ก.ขยับเขยื้อน,กระดิก,ค่อยๆเคลื่อนที่; ย็อกๆ แย็กๆก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ย็อกแย็ก (ยัอฯกแยักฯ)