หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยฺวะ
อักษรล้านนา
ยวฯะ
เทียบอักษรไทย
[ยวะ]
ความหมาย

ว.เป็นประกาย,พร่างพราย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยฺวะ (ยวฯะ)