หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยู้ยันกั๋น
อักษรล้านนา
ยู้ยันฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ยู้ยันกัน]
ความหมาย

ว.เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู้ยันกั๋น (ยู้ยันฯกันฯ)