หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยู้
อักษรล้านนา
ยู้
เทียบอักษรไทย
[ยู้]
ความหมาย

ก.เข็น,ดัน,ผลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู้ (ยู้)