หน้าหลัก
ยู้
ยู้
[ยู้]

ก.เข็น,ดัน,ผลัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยู้ (ยู้)