หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยูยี
อักษรล้านนา
ยูยี
เทียบอักษรไทย
[ยูยี]
ความหมาย

ก.ขยำ,ขยี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยูยี (ยูยี)