หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุ้มยว้าย
อักษรล้านนา
ยุ้มย้วฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยุ้มยว้าย]
ความหมาย

ดู...ยิ้มยว้าย

ออกเสียงล้านนา
ยิ้มยว้าย
อักษรล้านนา
ยิ้มฯย้วฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ยิ้มยว้าย]
ความหมาย

ว.ปีติ,ยิ้มแย้ม,อิ่มเอม; ยุ้มยว้าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ้มยว้าย (ยุ้มย้วฯายฯ)