หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุ่ย
อักษรล้านนา
ยุ่
เทียบอักษรไทย
[ยุ่ย]
ความหมาย

ว.แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่แน่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ่ย (ยุ่)