หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุ่มใจ๋
อักษรล้านนา
ยุ่ม
เทียบอักษรไทย
[ยุ่มใจ]
ความหมาย

ก.เชื่อมั่น,มั่นใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ่มใจ๋ (ยุ่ม)