หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุบๆ
อักษรล้านนา
ยุบๆ
เทียบอักษรไทย
[ยุบๆ]
ความหมาย

ก.การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและสับสน ; ว.ใช้ตามหลังคัน - คันยุบๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุบๆ (ยุบๆ)