หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุบเหล้า
อักษรล้านนา
ยุบเหั้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[ยุบเหล้า]
ความหมาย

ก.เมาสุรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุบเหล้า (ยุบเหั้ลฯา)