หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุบ
อักษรล้านนา
ยุบ,ยุ
เทียบอักษรไทย
[ยุบ]
ความหมาย

ก.ยอบลง,ทรุดลง,ลดลง,เลิก,เมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุบ (ยุบ,ยุ)