หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยุด
อักษรล้านนา
ยุด
เทียบอักษรไทย
[ยุด]
ความหมาย

ก.ฉุดไว้,ดึงไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุด (ยุด)