หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุง
อักษรล้านนา
ยุง
เทียบอักษรไทย
[ยุง]
ความหมาย

น.ยุง - เป็นแมลงขนาดเล็กที่พบได้ทั่วโลก แต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ในประเทศไทยพบว่ามียุงมากกว่า 400 ชนิด เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงเสือ และยุงยักษ์หรือยุงช้าง วงจรชีวิตของยุงประกอบด้วย ไข่-ลูกน้ำ-ตัวโม่ง-และตัวแก่, อาหารหลักของยุงมิใช่เลือด ยุงตัวผู้มักจะกินน้ำหวานจากดอกไม้ ยุงที่กัดเรา คือยุงตัวเมียจะกินน้ำหวานและเลือด เพราะยุงตัวเมียต้องการเลือดจากคนและสัตว์หลังจากผสมพันธุ์แล้ว เพื่อให้ได้โปรตีนที่จำเป็นสำหรับการสร้างไข่ ยิ่งดูดกินเลือดได้มาก ก็จะยิ่งวางไข่ได้มากฟองขึ้น ยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ยุงลายนำโรคไข้เลือดออก ยุงก้นปล่องนำโรคมาลาเรีย ยุงเสือนำโรคเท้าช้าง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุง (ยุง)