หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยุ
อักษรล้านนา
ยุ
เทียบอักษรไทย
[ยุ]
ความหมาย

ก.กล่าวชักชวนให้ทำในสิ่งที่ไม่ควร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยุ (ยุ)