หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยื่น
อักษรล้านนา
ยื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ยื่น]
ความหมาย

ก.ส่ง,ให้,เหลื่อมล้ำออกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยื่น (ยื่นฯ)