หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยือ
อักษรล้านนา
ยื
เทียบอักษรไทย
[ยือ]
ความหมาย

ก.ยืดออกไป,ต่อเวลาออกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยือ (ยื)