หน้าหลัก
ยืด
ยืดฯ
[ยืด]

ก.ยืด - ขยายตัวออก เช่น หนังยางยือ ว.ที่ขยายตัวออกได้ เช่น ผ้ายืด เสื้อยืด: ยาวนาน,ยืนนาน,ไกลออกไป เช่น ขอให้อยู่กันยืด: ที่ไหลหยดยาวเป็นสาย เช่น น้ำมูกไหลยืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยืด (ยืดฯ)