หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยึ่ง
อักษรล้านนา
ยึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ยึ่ง]
ความหมาย

ว.คงอยู่,คงที่,ไม่ลดลง; เช่น น้ำยึ่ง น้ำคงอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยึ่ง (ยึ่งฯ)