หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยึ
อักษรล้านนา
ยึ
เทียบอักษรไทย
[ยึ]
ความหมาย

ว.ใช้ประกอบหลัง มัน เช่น มันยึ - เป็น มันย่อง หรือมีน้ำมันมากเกินไป; ใช้ประกอบหลังแตก เช่น แตกยึแตกยะ - แตกระแหง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยึ (ยึ)