หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยี่เขี้ยว
อักษรล้านนา
ยี่ข้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ยี่เขี้ยว]
ความหมาย

ก.แยกฟัน,ยิงฟัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยี่เขี้ยว (ยี่ข้ยฯว)