หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ยีเปียง
อักษรล้านนา
ยีพยฯง
เทียบอักษรไทย
[ยีเพียง]
ความหมาย

น.วันอันดับที่ ๑๒ ในระบบวันเก้าก๋อง ดู...วันเก้าก๋อง ในภาคผนวก ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีเปียง (ยีพยฯง)