หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ยีสุ่นบุ่น
อักษรล้านนา
ยีสุ่รบุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ยีสุ่นบุ่น]
ความหมาย

ว.พองฟูและไม่เป็นระเบียบ อย่างผมที่หยิกหยอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ยีสุ่นบุ่น (ยีสุ่รบุ่ร)